罗杰杜彼Excalibur Aventador S系列手表诠释“星际镂空”观点

升博体育 - 升博体育(中国)官方网站    2022-05-07

罗杰杜彼Excalibur Aventador S系列手表诠释“星际镂空”观点

承载超跑精力的#罗杰杜彼RogerDubuis# Excalibur Aventador S系列手表蓝色款与出格限量款首度现身#卓绝机械 桀骜驰骋# 西安首展 ,联合精美的意年夜利美学与缜密的机械工程,手表从头诠释品牌标记性“星际镂空”观点,以超卓机芯Duotor作为驱动 ,引领5项全世界创始专利 。

此中,蓝色款将倾覆性材质与繁杂制表武艺完善交融,以意味欧洲皇室的蓝色 ,出现极致体验;出格限量款则以天然元素水入“魂”——机芯,并巧妙嵌入意味竹子的符号,揭示怪异声调。 #罗杰杜彼X兰博基尼# 罗杰杜彼勇创超跑与手表的跨界杰作 ,成绩桀骜不凡的腕间时计。

升博体育 - 升博体育(中国)官方网站
【读音】:

chéng zǎi chāo pǎo jīng lì de #luó jié dù bǐ RogerDubuis# Excalibur Aventador Sxì liè shǒu biǎo lán sè kuǎn yǔ chū gé xiàn liàng kuǎn shǒu dù xiàn shēn #zhuó jué jī xiè jié ào chí chěng # xī ān shǒu zhǎn ,lián hé jīng měi de yì nián yè lì měi xué yǔ zhěn mì de jī xiè gōng chéng ,shǒu biǎo cóng tóu quán shì pǐn pái biāo jì xìng “xīng jì lòu kōng ”guān diǎn ,yǐ chāo zhuó jī xīn Duotorzuò wéi qū dòng ,yǐn lǐng 5xiàng quán shì jiè chuàng shǐ zhuān lì 。

cǐ zhōng ,lán sè kuǎn jiāng qīng fù xìng cái zhì yǔ fán zá zhì biǎo wǔ yì wán shàn jiāo róng ,yǐ yì wèi ōu zhōu huáng shì de lán sè ,chū xiàn jí zhì tǐ yàn ;chū gé xiàn liàng kuǎn zé yǐ tiān rán yuán sù shuǐ rù “hún ”——jī xīn ,bìng qiǎo miào qiàn rù yì wèi zhú zǐ de fú hào ,jiē shì guài yì shēng diào 。 #luó jié dù bǐ Xlán bó jī ní # luó jié dù bǐ yǒng chuàng chāo pǎo yǔ shǒu biǎo de kuà jiè jié zuò ,chéng jì jié ào bú fán de wàn jiān shí jì 。

发表评论